Medeni Hukuk

Bir ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarını, ailevi ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer şahıslarla olan borç ilişkilerini, ölümlerinden sonra miraslarının durumunu düzenleyen kuralların yer aldığı özel hukuk dalıdır.

Medeni Hukuk beş bölümden oluşmaktadır.

1-Şahsın Hukuku ( Kişiler Hukuku ) : Kişiler Hukuku, hak sahibi olan kişilerin türlerini, ehliyetlerini, şahsi hallerini, hısımlığını, ikametgahını, şahsiyetin başlangıcını, sona ermesini ve korunmasını düzenleyen bir Medeni Hukuk dalıdır.

2-Aile Hukuku : Evlilik, velayet, nesep, boşanma gibi aile ilişkilerini düzenleyen Medeni Hukuk dalıdır.

3-Miras Hukuku : Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümünden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının (terekesinin) kimlere nasıl geçeceğini düzenleyen bir Medeni Hukuk dalıdır.

Mirasçı                                  : Ölen kimsenin terekesinin intikal ettiği gerçek veya tüzel kişilerdir.

Muris ( miras bırakan )      : Terekesi, ölüm sebebi ile mirasçılarına geçen kimseye denir.

Tereke ( miras )                   :  Murisin, intikal eden bütün hak ve borçlarının tümüdür.

4-Eşya Hukuku : Kişilerin eşyalar üzerindeki ayni hakkının konusunu inceler. Eşya Hukukunun düzenlemiş olduğu genel konular; ayni hak, eşya, zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, rehin, ipotek ve benzeri haklardır.

5-Borçlar Hukuku : Kişiler arasındaki alacak ve borç ilişkisini düzenleyen hukuk dalıdır. Borçlar Hukukunun konuları Medeni Kanundan ayrı bir kanun ile düzenlenmiştir.

Bu yapı içinde ; Sulh Hukuk Mahkemesi ( veraset, mirasın reddi, terekenin tespiti, isim-soy isim değişikliği, ortaklığın giderilmesi ), Asliye Hukuk Mahkemesi ( tapu iptali ve tescil, men-i müdahale ve ecrimisil, alacak, maddi-manevi tazminat ) ve Aile Mahkemelerinde ( boşanma, velayet, evlat edinme, tanıma-tenfiz )  görülen tüm dava ve işler konusunda danışmanlık ve dava takibi tarafımızca yerine getirilmektedir.